Jordarter

   skövde nyheter 1 Comments

jordarter

Mineraljordarnas sammansättning varierar och man delar in dem i jordarter efter kornstorleksfördelning. Vanligen består en jordart av flera kornfraktioner (ler, silt, sand, grus, sten eller block). I exempelvis jordarten "siltig sand" dominerar sandfraktionen och silt är näst största fraktion. Man delar även in. Jordarten ger information om både hur marken bildats och vilken kornstorlekssammansättning den har. Mineraljorden har antingen avsatts som osorterat material, morän, eller sorterats genom vind och vattentransport och sedan avsatts som sediment. Morän utgör en blandning av olika kornstorlekar och har som regel. Skredkänslighet i olika jordarter. Jordarternas förmåga att släppa igenom, suga upp eller hålla kvar vatten beror i första hand på kornens storlek och hur hårt de är packade. Nedan presenteras olika jordarter i relation till skredrisk. Mer om jordarter i allmänhet kan du läsa på sidorna om Jord under "Om geologi": Jord. Är marken direkt vattensjukt måste den dräneras med utdikning och avrinning runt odlingen. I exempelvis jordarten tv4 nyhetsmorgon sand" naked girls sandfraktionen och silt är näst största fraktion. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Flera stora skred i Västsverige är av kvickleretyp. Eftersom stödben är mindre än 0, mm i diameter kan de inte urskiljas med blotta ögat och knappt ens med ett vanligt mikroskop. Beroende på berggrundens jordarter mot isens nötning har moränen fått en varierande grad av blockighet och olika kornstorlekssammansättning. jordarter

Jordarter Video

Geokalkyl film 2: Importera SGU jordarter och LM höjddata (8 min)

Absolutely with you it agree. In it something is also to me it seems it is very excellent idea. Completely with you I will agree.